SCIF har under många år bidragit med medel till svensk forskning i form av bidrag till forskningsprojekt och framför allt stöd för internationellt utbyte i forskningsfrågor och olika projekt.

För att stimulera till fortsatt forskning i Sverige, av hög kvalitet inom idrottsvetenskap, har SCIF beslutat fortsätta detta stöd genom att utge två pris för högkvalitativ forskning som bedöms vara av stort värde för svensk idrott. SCIF:s stora pris går till en erfaren forskare och SCIF:s lilla pris till en yngre forskare som under de senaste åren har producerat högkvalitativ forskning.

2018 års pristagare

100 000 kr till professor Jan Lexell, Lund

50 000 kr vardera till Magnus Ferry, Umeå och Carla Nooijen, Stockholm

 

Jan Lexell, Lunds universitet

Professor Jan Lexell var under 1980-talet aktiv i Svensk Idrottsmedicinsk förening bl.a. som medlem i styrelsen, i uppbyggandet av delföreningar och därefter redaktör för föreningens tidskrift under några år på 1990-talet. Jan visade då ett stort engagemang för svensk idrottsmedicin, Jan är sedan 2018 medlem i styrelsen för i Centrum för Idrottsforskning, medlem i Svensk Antidopings dispenskommitté och varit medicinsk expert i Kampsportdelegationen. Under de senaste 10 åren har Jan gjort stora insatser i den svenska och internationella Paraolympiska rörelsen. Jan har sammantaget en mycket stark anknytning till svensk idrott och idrottsmedicin.

Jans tidiga arbeten under 1980-talet om muskelstruktur, -funktion och åldrande har bidragit starkt till den fina utvecklingen av modern träning av äldre personer. Hans forskning därefter var fokuserad på rehabilitering av främst stroke-patienter. Jan visade att progressiv styrketräning efter stroke ledde till ökad muskelstyrka och förbättrad gångförmåga. Dessa tränings principer används nu i behandlingen av stroke, men även i friskvården av personer med förvärvade hjärnskador.

Senaste åren har Jan studerat personer med livslång neurologisk funktionsnedsättning. Han har tagit fram internationella evidensbaserade riktlinjer för träning efter ryggmärgsskada. Jans engagemang i Paralympiska rörelsen har medfört att han kunnat ge viktiga bidrag till registreringen av skador och sjukdomar på detta område.

Jan har redovisat 196 publicerade originalarbeten i peer-reviewed tidskrifter och totalt över 300 publikationer. Jan har handlett 12 doktorander till disputation och är f.n. huvudhandledare för fem doktorander. Efter en framgångsrik karriär i rehabiliteringen har Jan Lexell under de senaste 10 åren varit mycket aktiv i ett synnerligen viktigt område inom idrotten, den Paralympiska idrottsrörelsen. Han har nu nått den högsta nivån som medlem i medicinska kommittén i International Paralympic Committee (sedan 2014).

 

SCIFs pris till yngre forskare

Magnus Ferry, Umeå universitet

Magnus Ferry intresserar sig i sin forskning för hur normer, värderingar och föreställningar uppstår, utvecklas och tar sig uttryck genom olika socialisations- och selektionsprocesser inom föreningsidrotten och idrottsutbildningar. Med utgångspunkt i framförallt kvantitativa datainsamlingsmetoder och med en teoretisk förankring i tidigare forskning inom idrottsfältet, har han genom sitt hittillsvarande arbete insiktsfullt analyserat svensk föreningsidrott och idrottsutbildningar på ett sätt som inte tidigare gjorts. Ferrys avhandling från 2014 syftade till att bidra med en djupare förståelse av det svenska systemet med idrottsprofilerade utbildningar. Mer precist var syftet att beskriva och analysera framväxten och utformningen av det svenska systemet med idrottsprofilerade utbildningar, belysa utbildningarnas betydelse för svenska skolor samt att belysa vilka eleverna och lärarna som deltar i verksamheten var. I sitt nu pågående arbete undersöker Ferry bland annat vilka föreställningar om yrket och ämnet idrottslärare utvecklar under socialisationen till yrket, olika selektionsprocesser inom idrotten samt utvecklingen av barn och ungdomars idrotts och motionsvanor. Områden som, trots sin aktualitet och praktiska relevans, är relativt lite belyst i den svenska idrottsforskningen. Kommittén gör mot denna bakgrund bedömningen att Magnus Ferry är en stark kandidat till SCIFs pris till yngre forskare.

Carla Nooijen, GIH Stockholm

”Carla Nooijen disputerade 2015 med en avhandling som handlade om att öka fysisk aktivitet i ryggmärgsskadade personer liv. Hennes forskning har stor betydelse för förbättrad prestationsförmåga för funktionsnedsatta inklusive de inom elit paraidrott på världsmästerskaps- och Olympisk nivå. Hon har publicerat 21 artiklar i internationella, peer reviewed tidskrifter, varav 16 som första författare.

Hennes studier höja kunskapen om idrott och rörelse för olika grupper med funktionshinder såsom barn, personer drabbade av stroke eller cerebral palsy och rullstolsbundna. Hon har även en senare inriktning mot klassificering av elit paracyklister och betydelsen av fysisk aktivitet för kontorsarbetare.

Nooijen har på den korta tiden i Sverige lyckats med att få stora externa forskningsmedel från bl.a. Forte och det Internationella Cykelförbundet, UCI. Hon har självständigt byggt upp en egen forskningsverksamhet på GIH (bl.a. med bihandledarskap till en ny doktorand 2018). Hon har en mycket bra förmåga att kommunicera med, och engagera omvärlden i forskningsfrågor som hon brinner för. Hennes vetenskapliga utveckling pekar på att hennes framtida insatser inom området kommer snabbt bli ännu större.”

Lista över tidigare pristagare.

Kriterier för mottagare av SCIF:s priser.

  1. Priserna ska i första hand tilldelas forskare som under de senaste åren utfört forskning som håller högsta kvalitet och som är av stort värde för svensk idrott och/eller idrottshistoria.
  2. Forskningen bör vara publicerad i internationella och/eller nationella peer-reviewed tidskrifter eller i monografier som gjort avtryck i svensk idrottsvetenskap.
  3. Forskningen ska vara starkt relaterad till idrott och fysisk aktivitet. Det är en fördel om forskningen har stor betydelse för de fysiskt aktiva individerna eller för idrotten. SCIF stödjer svensk idrott i sin helhet. Idrott vad gäller barn och ungdom, prevention av skador och sjukdom, förbättrad prestationsförmåga och liknande områden är alltid aktuella.
  4. Det är en fördel om forskaren har byggt upp en omfattande forskningsverksamhet speciellt inom ”nya” kunskapsområden. Denna bör inkludera god utbildning i ämnet och ett flertal aktiva doktorander och forskarstuderande.
  5. Forskaren bör uppvisa god kommunikation med omvärlden, dvs. både med vetenskapssamhället och idrottsrörelsen. Spridningen av forskningen till idrottsrörelsen beaktas särskilt. I detta inkluderas publikationer och föreläsningar på både svenska och internationella idrottsvetenskapliga konferenser och kurser.
  6. Aktiviteter och aktivt engagemang i den nationella och/eller internationella idrottsrörelsen är meriterande.

Mottagarna av SCIF s Pris i Idrottsvetenskap kommer att:

  • erhålla 100 000 kr till den erfarne forskaren och 50 000 kr till den yngre forskaren
  • erhålla SCIF s minnesplakett
  • hålla föreläsning om sin forskning för svensk idrottsrörelse
  • skriva en artikel i Blå Boken

Instruktioner för nominering av kandidater.

Beslut om SCIF:s pris

Urval av kandidater görs av en kommitté som för det kommande året består av ordförande professor Per Nilsson (pedagogik), professor emeritus Björn Ekblom (fysiologi relaterat till fysisk aktivitet och idrott), samt professor Karin Larsén (internmedicin relaterad till fysisk aktivitet och idrott) och professor emeritus Per Renström (idrottsortopedi och -traumatologi). Tidigare pristagare kan nyttjas som rådgivare då det anses behövas. Externa bedömare anlitas när behov anses föreligga. Slutgiltigt beslut om mottagarna av SCIF s pris fattas av SCIF s styrelse vid dess höstmöte i november 2019.

Målet är att utse en pristagare i vardera kategorin. I undantagsfall kan prisen delas eller fler pris utdelas. SCIF s Pris i Idrottsvetenskap 2019 kommer att delas ut under 2020 i samband med en större begivenhet som svensk idrottsrörelse, alternativt SCIF, arrangerar.