SCIF:s fond för idrottslig kulturminnesvård

Detta är en nyinstiftad bidragsfond. Fonden för idrottslig kulturminnesvård har skapats av SCIF för att främja idrottslig kulturminnesvård och intresset för idrottshistoria.

Bidrag kan sökas av ideella föreningar/museer för att täcka specificerade kostnader i projekt av direkt betydelse för idrottslig kulturminnesvård och idrottshistoria.
Bidraget är instiftat för att täcka kostnader i tidsmässigt avgränsade projekt och insatser.
Det kan exempelvis handla om att finansiera restaurering eller synliggörande/digitalisering av idrottshistoriskt material, genomföra idrottshistoriska utställningar eller täcka kostnader för arkivstudier och resor i samband med forskning eller studier för medlem i föreningen.

Bidrag medges ej till:
Företag
Föreningars ordinarie verksamhet eller löpande kostnader
Löner eller ekonomisk ersättning till enskilda individer
Kostnader för anordnande av jubileer eller liknande tillställningar
Kostnader för tryck av böcker och tidskrifter

Bidragets förutsättningar:
Total bidragsram/år är 200 000 kr.
Sökande kan beviljas högst 25 000 kr per år.
En ansökan ska innehålla en tydlig redogörelse för det objekt samt de specificerade kostnader som bidraget avser att täcka.
Bidragets betydelse för idrottslig kulturminnesvård eller idrottshistoria ska motiveras.

Ansökningstid och beslut:
Bidrag kan sökas löpande under året men senast den 30/4 resp 30/10.
Beslut meddelas sökande senast den 20/5 resp 20/11. 
Bidragstagare ska efter projektets genomförande lämna en kort skriftlig redovisning inkl ekonomiskt utfall och gärna med foton.

Fond för idrottslig kulturminnesvård