SCIF har under många år bidragit med medel till svensk forskning samt med bidrag till internationellt utbyte i forskningsfrågor och till olika projekt. För att stimulera till fortsatt forskning av hög kvalitet inom idrottsvetenskap i Sverige, delar SCIF för år 2021 ut pris till forskning med högsta kvalitet och som bedöms vara av stort värde för utvecklingen av svensk idrott. 

SCIFs stora pris på 100 000 kronor går till en erfaren fortfarande aktiv forskare som genom åren har producerat högkvalitativ forskning inom idrottsvetenskap.  

SCIFs lilla pris på 50 000 kronor till en yngre forskare som under de senaste åren har producerat högkvalitativ forskning inom idrottsvetenskap. 

 Mottagarna av SCIFs Pris i Idrottsvetenskap kommer därutöver att:

  • erhålla SCIF s minnesplakett
  • hålla föreläsning om sin forskning för svensk idrottsrörelse samt skriva en artikel i Blå Boken

SCIFs pris utdelas till forskare som under de senaste åren publicerat 

forskning som uppfyller följande: 

  • är av hög kvalitet 
  • är starkt relaterad till fysik aktivitet och idrott samt  
  • är av stor betydelse för svensk idrott eller idrottshistoria 

Målet är att utse minst en pristagare i vardera kategorin. I undantagsfall kan prisen delas. På senare år har två pris per år utdelas till yngre forskare. SCIFs pris i Idrottsvetenskap 2021 kommer att delas ut under 2022 i samband med ett större arrangemang som svensk idrottsrörelse eller akademi, alternativt SCIF arrangerar.

Beslut om SCIFs pris

Urval av kandidater görs av en kommitté som för det kommande året består av ordförande professor Per Nilsson (pedagogik), professor Mats Börjesson (idrottsmedicin), professor Eva Jansson (fysiologi relaterat till fysisk aktivitet och idrott), samt professor Angelica Lindén Hirschberg (medicin relaterad till fysisk aktivitet och idrott). Tidigare pristagare kan nyttjas som rådgivare då det anses behövas. Externa bedömare anlitas när behov anses föreligga. Beslut om mottagarna av SCIF s pris fattas av SCIF s styrelse vid dess höstmöte i november 2021.

 

Nominering för SCIFs pris 2021

Nominering av kandidat till SCIFs Pris i Idrottsvetenskap 2021 kan göras av institution eller enskild person. Även egen ansökan accepteras. Juryn kan inom sig nominera kandidater.

Nominering ska innefatta

  1. Kort curriculum vitae
  2. Kort motivering varför sökande ska få priset (ca 10-15 rader)
  3. Kort beskrivning av forskningens relevans för idrott och fysisk aktivitet.  
  4. Ange de 2-4 viktigaste vetenskapliga artiklarna. 
  5. Fler uppgifter kan begäras in efter anmälan om nominering.

Senaste ansökningsdatum

Nominering och ansökan för SCIFs Pris i Idrottsvetenskap 2021 ska sändas på e-mail till Gunilla Lydén på e-post: Gunilla Lydén [klocktornet@scif.se] med kopia till Per Nilsson på per.nilsson@gih.se, senast 30 september, 2021.  

Information

Information om SCIFs Pris i Idrottsvetenskap kan fås av professor Per Nilsson, ordförande i SCIFs forskningskommitté per telefon: 076-636 50 14 eller e-mail: per.nilsson@gih.se.   

 

Följande pristagare har utsetts sedan priset introducerades 2000.

 

Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande (SCIF) bildades 1897 och var landets första centrala idrottsorganisation. Föreningen är självfinansierande och får inga statliga eller andra bidrag. Föreningen satsar en del av sina resurser på ett antal olika områden, förutom forskningsverksamheten också som stöd till sina tennishallar (varav en är byggnadsminnesmärke), skolidrott, förbundsidrott, ledarinsatser, idrottshistoria och idrottsmuseiverksamhet samt föreningens årsbok, Blå Boken.