Renovering pågår i Tennispaviljongen

Idrottshistoria, Tennispaviljongen

Det har väl knappast undgått någon av SCIF:s vänner eller medlemmar att vår kära Tennispaviljong har varit stängd i över ett år.

Säkra byggnadsställningar är A och O

Paviljongen byggdes som ett provisorium och var färdig 1897 i dåvarande Idrottsparken. När Stockholm tilldelades Olympiska Spelen 1912 flyttades den till sin nuvarande plats. Ett riskfyllt projekt som vida överskred sin budget. Den ägs av SCIF, marken arrenderas ut av Djurgårdsförvaltningen och paviljongen förhyrs av TSK Malmen.

Den har löpande renoverats under sin 127 års långa levnadstid. Senvåren 2023 uppdagades i samband med underhållsprojekteringen att delar av konstruktionen hade allvarliga brister till stor del beroende på hårda vintrar. Bland det allvarligaste är att takstolarna hade släppt från varandra och att långsidornas ytterväggar buktade ut på ett oroande sätt.
SCIF lät då vår arkitektfirma och olika byggnadskonstruktörer utreda konstruktionen och man bedömde att det förelåg risk för kollaps. Under sommaren 2023 utfördes akuta stabiliseringsåtgärder i form av en yttre snedstötta och en invändig stämp
1983 blev Tennispaviljongen ett byggnadsminne med mycket höga kulturhistoriska värden vilket kräver lösningar som säkrar att byggnaden står kvar och att åtgärderna inte allvarligt skadar värden enligt byggnadsminnets skyddsbestämmelser och vårdprogram.

Ett omfattande planeringsarbete genomfördes under hösten 2023 och efter ett anbudsförfarande fick slutligen en erfaret byggföretag, SBG Byggen AB, uppdraget att renovera paviljongen.

De påbörjade sitt arbete i månadsskiftet april/maj 2024. Initialt handlade det om att etablera arbetsplatsen och sätta upp diverse olika ställningar både inne i hallen och utanför. Ställningarna är mycket tunga vilket i sin tur kräver stor noggrannhet med att skydda golvet.

På den norra sidan har man gjutit fundament som ska användas som fästen för olika stöttor.


I en så pass gammal byggnad så hittar man tyvärr saker, även tennisbollar, under arbetets gång som föranleder ytterligare åtgärder. När panel och ytskikt tas bort så ser man tydliga behov av att byta isolering m.m. Allt som görs måste i sin tur godkännas av Länsstyrelsen. Det gör i sin tur att tidsplanen är svår att hålla.
Det är i dagsläget svårt att säga exakt när paviljongen är i speldugligt skick igen, till det får vi återkomma. Men förhoppningen är stor att den ska kunna öppnas igen och glädja ett stort antal tennisspelare och idrottshistoriskt intresserade personer.

Författare:

Lena Wallin Kantzy

lena.wallinkantzy@scif.se

Föregående artikel

Rekord är till för att slås

Relaterad inlägg

Örsan och Stockholms Idrottshistoriska prisades

Årets Idrottsmuseum/Idrottshistoriska sällskap, Idrottshistoria, Idrottslig kulturminnesvård

Kommunpris till Skövde Idrottshistoriska

Idrottshistoria, Utmärkelser

25 idrottshistoriker nätverkade på Riksidrottsmuseet

Idrottshistoria, Möten, SCIF

Tennispaviljongens renovering påbörjad

Idrottshistoria